חוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א – 2011 (להל: חוק האריזות),  נכנס לתוקפו במרץ 2011 במטרה ליצור מנגנונים לצמצום כמות הפסולת הנוצרת מאריזות, למניעת הטמנתה ולעידוד שימוש חוזר באריזות.

החוק מטיל על יצרנים ויבואנים של מוצרים ארוזים את האחריות למחזור פסולת האריזות, בהתאם ליעדי מיחזור שנקבעו על ידי המשרד להגנת הסביבה. בנוסף, נדרשים היצרנים והיבואנים להעביר דיווחים תקופתיים על המוצרים הארוזים והאריזות שנמכרו על ידם כל שנה, בהתאם לדרישות שנקבעו בחוק.

אחריות המועצה האזורית לקבוע וליישם הסדרי הפרדה, איסוף ופינוי של פסולת אריזות. על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה, הרשויות המקומיות רשאיות לקבוע הסדרי הפרדה לפסולת האריזות, והן מחויבות להתקשר לשם כך בהסכם עם גוף מוכר שיממן את הסדרי ההפרדה, האיסוף ופינוי פסולת האריזות.

הסדרי הפרדה בחוק האריזות

כפי שנקבע בחוק להסדרת הטיפול באריזות, התשע"א – 2011 (להל: חוק האריזות), הרשויות המקומיות בהיותם מוגדרות כ -"אחראים לפינוי פסולת", מחויבות לקבוע הסדרים בדבר הפרדת פסולת אריזות, וכן לקבוע הסדרים בדבר איסוף ופינוי פסולת אריזות שהופרדה.

הסדרי ההפרדה לפסולת האריזות, ייקבעו ויבוצעו על ידי הרשויות המקומיות, באופן אשר יאפשר לתמיר לעמוד ביעדי המחזור, הקבועים בחוק האריזות.

להלן הסדרי ההפרדה לפסולת אריזות אותן רשאיות הרשויות המקומיות לקבוע וליישם על פי מדיניות המשרד להגנת הסביבה:

  1. "הסדר הפרדה במקור לשני זרמים" ("רטוב-יבש") – במסגרת הסדר זה יהיו שני כלי אצירה ייעודיים, אחד עבור פסולת אריזות מעורבת עם פסולת יבשה אחרת, והשני עבור פסולת רטובה. תהליך ההפרדה של פסולת האריזות יושלם במקרה זה בתחנת המעבר אליה יגיע הפח ה"יבש".
  2. "הסדר הפרדה במקור לשלושה זרמים" או "פסולת אריזות" – במסגרת הסדר זה, יוצב כלי אצירה ייעודי עבור פסולת אריזות (פח כתום), וזאת לצד כלי אצירה ייעודי לפסולת יבשה אחרת וכלי אצירה ייעודי לפסולת רטובה (בהסדר שלושה זרמים), או לצד כלי אצירה ייעודי לפסולת מעורבת (בהסדר פסולת אריזות). 
  3. "הסדר הפרדה במרכזי מיחזור" ("זרמים ייעודיים" – בכפוף לאישור תמיר) - במסגרת הסדר זה יוצבו כלי אצירה ייעודיים לפסולת אריזות של מיכלי זכוכית, קרטון ונייר, פלסטיק ומתכת.