המועצות האזוריות מאופיינות במרחב כפרי, בו ההתיישבות מהווה חלק בלתי נפרד מסביבתה, מתוך הבנת מערכת יחסי הגומלין הרגישה בין האדם וסביבתו, הקשורה באיזון העדין בין שימור ופיתוח פועלות המועצות האזוריות בתפישה של אחריות אזורית כוללת.

המועצות האזוריות אמונות על יותר מ-85% מהשטחים הפתוחים בישראל והן האחראיות לפיתוחם ושימורם של שטחים אלו לטובת כלל תושבי המדינה.

מרכז המועצות האזוריות מאמין ביישום של ניהול מקיים במרחב הכפרי ופועל להקניית הכלים המעשיים הדרושים לכך. ניהול זה טומן בחובו יישומו של ניהול מקיים בשטחים הפתוחים, קידום חקלאות תומכת סביבה, שימור ופיתוח הקהילה הכפרית, תוך הקניית כלים מוניציפליים וחינוכיים של ערכים לשמירת הטבע והסביבה ואהבת הארץ.