ביטול תקני ניידות טיפול נמרץ בפריפריה - סכנה ברורה ומידית!