בקשה להימנע מפרסום המלצות ועדות גיאוגרפיות והימנעות מאימוצן של החלטות אלה