תמיכת מרכז השלטון האזורי בכוונת רמ"י להגדלת שיעור חלף היטל השבחה לרשויות המקומיות והערות להצעות החלטה שיועלו לישיבת מועצת מקרקעי ישראל שתתקיים ביום 15.03.2022