משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם: נוהל תמיכה במרכזי מבקרים ובעסקים קטנים במרחב הכפרי לשנים 2023 - 2024


לכבוד
ראשי המועצות האזוריות
מנכ"לי המועצות האזוריות


משרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם: נוהל תמיכה במרכזי מבקרים ובעסקים קטנים במרחב הכפרי לשנים 2023 - 2024>

במסגרת נוהל זה ניתן להגיש בקשות עד ליום 20.9.2023.

הבקשה תוגש באופן מקוון, באמצעות מערכת התמיכות המרכזית של משרד החקלאות >

פניות בנושאים הנוגעים לאופן השימוש במערכת התמיכות המרכזית,  יופנו למוקד השירות והתמיכה של משרד החקלאות, בטל' 6016* .

ההגשה באמצעות מערכת התאנה תוסדר בימים הקרובים.

תפורסם הודעה על תאריך למפגש מקוון להנגשת הנוהל ודרכי ההגשה במערכת התאנה.

עד למועד ההגשה ניתן להתייעץ ולהיעזר במחוז משרד החקלאות ופיתוח הכפר הרלוונטי.

נוהל תמיכה במרכזי מבקרים ובעסקים קטנים במרחב הכפרי.pdf