פרוטקול מישיבת ועדת הכלכלה מיום 13/9/17


סדר יום:
  1. עדכונים רשות המים.
  2. מדד חוזק רשות.
  3. אמות מידה בעניין חישוב פסולת עודפת.
לקריאת הפרוטוקול המלא - לחצו כאןהתייחסות מרכז המועצות האזוריות לטיוטת כללי המים והביוב