קול קורא להגשת מועמדות לקבלת אות החדשנות של משכ"ל בוועידת השלטון המקומי 2018


בין התאריכים 13-15 בפברואר 2018 יקיים מרכז השלטון המקומי את וועידת השלטון המקומי בסימן חדשנות עירונית. במסגרת הוועידה יוענק, זו השנה השנייה, אות החדשנות של משכ"ל בשלטון המקומי, בחסות החברה למשק וכלכלה, מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות.מטרת האות הינה להכיר בחשיבות החדשנות כמפתח להתמודדות עם אתגרים שירותיים, כלכליים, תפעוליים וסביבתיים לתושב, והיא מהווה הוקרה על חדשנות, מקוריות, יצירתיות ויזמה בקרב השלטון המקומי בישראל.לצד האות יוענקו פרסים בסך כולל של 200,000 ₪, שיחולקו בין שלוש רשויות מקומיות בישראל.תנאי סף:רשויות מקומיות מוזמנות להגיש מיזמים חדשניים בתחומים הבאים בלבד:
 • כלכליים – פיננסיים
 • תפעוליים
 • סביבתיים
 • הנגשת השירותים המוניציפאליים לתושב
המיזמים יוגשו בכפוף לכל אלה:
 • רשות מקומית המגישה מועמדות, תוכל לשלוח מיזם אחד בלבד.
 • המיזם שיוגש יהיה פעיל במועד הגשת המועמדות, או כזה שהתחיל והסתיים בטווח הזמן של 1.1.2015-1.1.2018.
 • מועמדות לקבלת האות והפרס תוגש על ידי הרשויות המקומיות המעוניינות בכך, עד לתאריך 24.12.2017 לדואר אלקטרוני: [email protected]. על גבי הטופס כאן.
שיקולי ועדת השיפוט לבחירה במיזמים הזוכים:את המיזמים תבחן וועדת שיפוט בראשותו של שר הפנים לשעבר, מר אופיר פינס, ראש המכון לשלטון מקומי באוניברסיטת תל אביב ובהשתתפות נציגי מש"מ, משכ"ל ומרכז המועצות האזוריות.וועדת השיפוט תבחר בשלוש רשויות מקומיות, אשר הגישו מיזמים במועד ועמדו בתנאי הסף הקבועים לעיל, בהתאם לשיקולים כמפורט להלן:- מדד החדשנות, ובכלל זה:
 • יצירתיות ומקוריות - המידה שבה מציגה היוזמה המוצעת פרויקט חדשני באופן ייחודי, מקורי ויצירתי.
 • שילוב טכנולוגיות - קלות ההטמעה, הצורך בתשתיות, עלות ההפעלה ופיתוח היוזמה.
 • פיתוח מוצר חדש.
- מדד השיפור וההשפעה כתוצאה מהמיזם, ובכלל זה:
 • שיעור הנהנים מהמיזם (מסך תושבי היישוב) - פנייה להיקף אוכלוסייה רחב.
 • מידת ההשפעה - המידה שבה היוזמה עונה על צורך, תניע ותעודד מעורבות ושותפות של מעגלים נוספים בתוך הרשות וכמו כן פוטנציאל הפצת היוזמה לרשויות מקומיות נוספות.
 • שיפור תהליכים - המידה שבה היוזמה מייעלת ומשפרת תהליכים, מאפשרת קיצור זמנים ועלויות.
הפרס יחולק בין הרשויות המקומיות הזוכות בהתאם לשיקול דעת ועדת השיפוט, ואין היא מחויבת לחלק את הפרס בין הזוכות באופן שווה.לקראת הועידה ולאחר ההחלטה בדבר הרשויות המקומיות הזוכות ,יופק סרטון תדמית קצר אודות המיזמים של חמש הרשויות המקומיות שקיבלו את הניקוד הגבוה ביותר.שאלות ההבהרה והתשובות ירוכזו על ידי שירי שטיינהרט-סלע, מנהלת פרויקטים במנהל קשרי חוץ במרכז השלטון המקומי, ויועלו לאתר האינטרנט של מרכז השלטון המקומי עד ליום 31/12/2017.