הצטרפות מרכז המועצות לעתירת התנועות המיישבות כנגד תוכניות הוותמ"ל


חברי הנהלת מרכז המועצות האזוריות אישרו הצטרפות לעתירת התנועות המיישבות כנגד תוכניות הוותמ"ל.ראו סיכום דיון צוות משפטי מצומצם ומכתב שהופץ להנהלה בגין הצטרפות לעתירה:סיכום דיון צוות משפטי מצומצם במרכז המועצות האזוריות 13.12.17מכתב לראשי מועצות בדבר הצטרפות לעתירה