השפעת תכניות הותמ"ל על קרקע חקלאית - דו"ח של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, מאי 2017