המסמך המנחה לתכנון היישובים במרחב הכפרי


מרכז המועצות האזוריות מפרסם לראשונה את המסמך המנחה לתכנון יישובים כפריים. המסמך נועד לשמש כלי לתכנון היישובים במרחב הכפרי עבור תושבים וכן עבור מתכנני המרחב ומוסדות התכנון והרגולציה. הוא עוסק בשלושה סוגי יישובים כפריים עיקריים הכלולים במועצות האזוריות: המושב, הקיבוץ והיישוב הקהילתי.המסמך מהווה נדבך יישומי המבוסס על שני יסודות שקדמו לו:

  1. חזון מרכז המועצות האזוריות
  2. מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל

מטרתו לגבש חזון ו"תמונת עתיד" רצויה ליישוב הכפרי ולתפקידו במרחב הכפרי, וכן לפתח כלים לפיתוח זהותו ולמתן מענה לצרכיו הייחודיים. הוא מציע עקרונות מנחים לתכנון היישוב הכפרי, מזהה סוגיות הנדרשות בטיפול ומציג המלצות לדרכי הטיפול בהן והתאמות ברגולציה.המסמך מחולק לשני שערים:

  • בשער הראשון כלולים: רקע, חזון, מטרות וסוגיות לטיפול.
  • השער השני מכיל נושאי תכנון עיקריים: התחדשות כפרית, כלכלה מקומית, מערכות תנועה ו"שלד ירוק", מגורים, וכללי בינוי ופיתוח.

Azoriot-Final.pdf