תכנית מתאר הכוללנית של מטה יהודה הראשונה מסוגה למועצה אזורית  אושרה לאחרונה


תכנית מתאר הכוללנית של מטה יהודה הראשונה מסוגה למועצה אזורית אושרה לאחרונה

תכנית המתאר הייחודית והראשונה מסוגה  מביאה עמה חזון מעשי למיצוב מרחב מטה יהודה בשלושה מישורים: הוספת יחידות דיור במושבים, פיתוח מיזמי תיירות כפריים ובניית מבנים חקלאיים תוך שמירה על הריאות הירוקות שבתחומה:

המועצה האזורית מטה יהודה אישרה באחרונה את תכנית המתאר החדשה. מטרת התכנית היא לשמור על צביונם הכפרי הייחודי של יישובי מטה יהודה ובנוסף, לפתח את המשקים החקלאיים ואת התיירנים ומוקדי הבילוי ברחבי המועצה. לצד אלה, התכנית מאפשרת את בנייתם של המבנים החקלאיים בשטחים המיועדים לחקלאות תוך שמירה על הריאות הירוקות שברחבי המועצה כחלק מהאיזון האקולוגי ותהליכי פיתוח בר קיימא.

מיום אישורה של התכנית, ייזום ופיתוח שימושי תיירות כפרית, מבנים חקלאיים ויחידה שלישית בנחלה כמוגדרים בתכנית, ייעשה באמצעות היתר בנייה בלבד.

מסמכי התוכנית שמספרה 151-0387068 באתר מנהל התכנון, שם תמצאו את ההוראות, התשריטים והנספחים

להלן מצגת עם עיקרי התוכנית: מטה יהודה כוללנית חקלאית