העברת תשלומים לרשויות המקומיות, מכתב לחשב הכללי 17.3