29.3.20:המלצת מרכז המועצות להקמת צוותי קורונה יישוביים