6.4.20:תקנות שעת חירום למעסיק בדבר חלת משרד העבודה והרווחה