19.4.20:מענה לתלמידים הזכאים לשירותי חינוך מיוחדים